Panus, Ekaterina Stepanovna (1925 - 1956)

Panus, Ekaterina Stepanovna (1925 - 1956)