Znamya Svobody (Banner of Freedom): press organ of the Dyatlovsk District Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus. [Dyatlovsky District]

Znamya Svobody (Banner of Freedom): press organ of the Dyatlovsk District Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus. [Dyatlovsky District]