Khoroshunov, Alexander Dmitriyevich (1906-1957)

Khoroshunov, Alexander Dmitriyevich (1906-1957)