Komarovskikh: Komarovskikh, Viktor Feodorovich (1926–1944) and others