Bolshevistskaya Pravda (Bolshevik Truth): newspaper of the N partisan union. [Minsk Region]

Bolshevistskaya Pravda (Bolshevik Truth): newspaper of the N partisan union. [Minsk Region]