Fedorova, Lyudmila Alexandrovna (1922-2016)

Fedorova, Lyudmila Alexandrovna (1922-2016)