Tambovskie Gubernskie Vedomosti (Tambov Provincial News). Tambov, 1838-1917

Tambovskie Gubernskie Vedomosti (Tambov Provincial News). Tambov, 1838-1917