Vologodskiy Listok (Vologda Leaflet). Vologda, 1911-1916.

Vologodskiy Listok (Vologda Leaflet). Vologda, 1911-1916.