Razdavim Fashistskuyu Gadinu (Swat the Fascist Toad): press organ of the Central Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus

Razdavim Fashistskuyu Gadinu (Swat the Fascist Toad): press organ of the Central Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus