Otechestvennye Zapiski (Patriotic Notes) published by Pavel Svinyin. Saint-Petersburg, 1818-1830.

Otechestvennye Zapiski (Patriotic Notes) published by Pavel Svinyin. Saint-Petersburg, 1818-1830.